Tyghuset Landskrona Foto

2017-2018

Norr om Kasernplan återfinns det byggnadsminnesförklarade Tyghuset byggt 1874. Huset präglas av tidens offentliga byggnadsarkitektur vilken kännetecknas av gula tegelfasader, medeltidsinfluerad utsmyckning och flacka tak. År 1933 förvärvades byggnaden av Landskrona kommun och sedan dess används den för kommunal verksamhet. Därefter har byggnaden ändrats framförallt invändigt vid några tidpunkter under 1900-talet.

2017-2018 byggdes huset med vår medverkan om till ett fotografiskt centrum med utställningshall och arkiv. I samband med detta frilades de genom tidigare ändringsarbeten inklädda gjutjärnskolonnerna, vilket medförde ett framhävande av den kulturhistoriskt värdefulla stommen. Denna kompletterades därtill med tre nya stålpelare bearbetade för att efterlikna de befintliga i möjligaste mån.

Projekttyp: Ombyggnad av byggnadsminne

Adress: Kasernplan