Landskrona Station

2001

I samband med Västkustbanans utbyggnad har Landskrona station flyttat från sitt centrala läge till östra utkanten av staden.
Utformningen av Landskrona Nya Station präglas framför allt av idén att bilda en plats med lokal förankring och identitet. Ambitionen har varit att skapa ett offentligt rum som trots sitt mer perifera läge ingår i Landskronas struktur av viktiga publika platser. Platsen präglas därför av en stram och stadsmässig gestaltning med tuktade träd och röda tegelmurar, traditionellt sett tydliga karaktärsdrag i Landskronas gaturum. Två klocktorn i tegel markerar platsens betydelse och bildar viktiga landmärken synliga såväl från tåg som stad. Förstärkta siktlinjer och kontinuerliga grönbälten är också tänkta att samman-länka stationen med stadskärnan, något som bygger vidare på Fredrik Sundbärgs stadsplaneidéer (stadsarkitekt 1901-13).
I anslutning till stationen och som en del av stationsområdet ligger ICA:s livs-medelsbyggnad. En förbutik står för biljettförsäljning och information. Den fungerar även som cafeteria och väntsal. Sommartid kompletteras cafeterian med en uteservering. Syftet med att knyta kommersiell verksamhet till stations-området är att stärka områdets publika funktion och skapa en attraktiv del av staden.